Publikace

SVC ČR upozorňuje, že informace uvedené v níže prezentovaných publikacích jsou poplatné době svého vzniku.

Publikace ke stažení, či prohlížení on-line.

Základní požadavky BOZP na řidiče smluvních dopravců/přepravců a smluvních zákazníků

Screenshot 2019-05-07 at 10.21.29

Tento dokument stanoví jednotný postup společnosti při organizaci, řízení a plnění povinností řidičů smluvních dopravců / přepravců a smluvních zákazníků na úseku BOZP vyplývajících z právních a ostatních předpisů (vnitřních předpisů společnosti). Tento dokument je závazný pro zaměstnance smluvních dopravců / přepravců a smluvních zákazníků a v přiměřené míře i pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a osob, pracují-li nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti vykonávající činnosti řízení vozidel, dopravy a přepravy a další práce s těmito činnostmi souvisejícími.

Cementárny a chemická legislativa

cementarny-a-chemicka-legislativa

Za poslední dvě desetiletí se mnohokrát měnila a zpřesňovala evropská legislativa v oblasti chemických látek a směsí / přípravků. Cementářský průmysl reaguje na tuto skutečnost a vydává souhrnnou informaci o všech známých administrativních povinnostech této oblasti, které se týkají uvádění cementu na trh, zejména závazných termínech pro plnění požadavků Nařízení REACH a CLP.

Pro veškeré informace spojené s tvorbou dokumentace kontaktujte Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., vumo@vumo.cz.

Ke stažení

Změny v normalizaci a legislativě pro cement

zmeny-v-normalizaci-a-legislative-pro-cement

Výrobci cementu informují své odběratele o důsledcích změn vyplývajících z úpravy ČSN EN 197-1 a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 305/2011.

  • ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Uvedené dokumenty přináší řadu změn, které musí výrobce splnit při umisťování cementů na trh. Tyto změny mají v konečném důsledku dopad na novou formu informací doplňujících označení CE, které je pro odběratele hlavní informací o vlastnostech a kvalitě cementu.

Materiál vznikl jako společný dokument všech členů Svazu výrobců cementu ČR a osvětluje změny, které vstupují v platnost od 1.7. 2013.

Ke stažení

Vozovky s cementobetonovým povrchem

vozovky-s-betonovym-povrchem

Stav povrchů český dálnic, zoufalá jízda po D1, dlouhodobé státní podfinancování a jednostranný pohled na beton přinášejí zkreslený názor na vozovky s cementovým krytem.

Ještě v nedávné minulosti platilo, že výstavba vozovek s CBK je oproti vozovkám s ABK v pořizovacích nákladech výrazně dražší. Dlouhodobý ekonomický vývoj, závislost na dovozu ropy a nárůst cen ropných produktů na straně jedné a cenová racionalizace ve výrobě CBK na straně druhé způsobily, že se cenový poměr výrazně změnil ve prospěch cementobetonových krytů.

V České republice využíváme podle údajů z roku 2011 cca 735 km dálnic, 420 km rychlostních silnic a 5 830 km silnic I. třídy.

Cementobetonové kryty je vhodné vždy používat na úsecích s vyšší frekvencí dopravního zatížení, zejména pak těžkou nákladní dopravou, v tunelech delších než 300 m a na místech s vysokým rizikem předčasné tvorby trvalých deformací (stání před křižovatkami, okružní křižovatky, autobusové a trolejbusové zastávky apod.).

Ke stažení

Cementárny a jejich vliv na čistotu ovzduší

cementarny-vliv-na-ovzdusi

Cementárna je technologické zařízení, které produkuje jednu z nezbytných surovin pro celou ekonomiku a vytváří také řadu pracovních míst. Nabízí se provést porovnání emisní zátěže z cementárny s dalšími zdroji znečišťování ovzduší. Postavme pro srovnání vedle sebe proto cementárnu, elektrárnu, která vyrábí elektrický proud, a vytápění rodinných domků. Výsledky tohoto srovnání jsou obsahem tohoto dokumentu.

Cementárny a využití směsného komunálního odpadu

smesny-komunalni-odpad

Současná produkce směsného komunálního odpadu v České republice, přesahující ročně 3 mil. tun, je výrazných faktorem zatěžujícím životní prostředí. Cementárny mohou tříděný odpad materiálově a energeticky využít při výrobě cementu. Principem je částečná náhrada surovinových složek a ušlechtilého fosilního paliva přídavkem vytříděné složky získané ze směsného komunálního odpadu. Výhodou tohoto využití je oproti spálení ve spalovnách, kde vzniká další nebezpečný odpad, popelovina po spálení odpadu, přímé využití při výrobě stavebního materiálu. Anorganický podíl odpadu je tepelně přeměněn jako součást suroviny a zabudován ve slínkových minerálech a organický obsah využit jako palivo a při vysokých teplotách procesu rozložen na základní prvky.

Cementárny využívají vhodný průmyslový odpad s tradicí více než 25 let. Cementárny v současné době přistupují k materiálovému a energetickému využívání složek komunálního odpadu.

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment LCA) cementu a Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD)

overeni-epd-svc-cr

Po více než 3leté intenzivní práci Svaz výrobců cementu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. dokončily proces vedoucí k získání Environmentálního prohlášení o výrobku pro cement. V rámci těchto prací bylo nejprve zapotřebí komplexně zpracovat a vyhodnotit datovou základnu o výrobě cementu v ČR z období tří let (2005-2007). Tato činnost vyústila v zpracování studie Posuzování životního cyklu pro cement v souladu s normami ČSN EN ISO 14040 a 14044, na základě Pravidel produktových kategorií PCR 2010:09 Cement, verze 1.0. Ověření Environmentálního prohlášení o produktu bylo provedeno na místě ve dvou výrobních jednotkách. Následně bylo vydáno sektorové Environmentální prohlášení o výrobku v souladu s ČSN ISO 14025. Prohlášení je platné na 3 roky.

Vlastnosti portlandských cementů směsných

vlastnosti_portlandskych_cementu_smesnych

Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO2 a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické hledisko však není jediným důvodem. Portlandské cementy směsné jsou dobrou alternativou běžného portlandského cementu i z technického hlediska. Díky možnosti kombinovat několik hlavních složek umožňuje portlandský směsný cement CEM II-M využít výhody i nevýhody jednotlivých hlavních složek. Takto lze dospět k vytvoření stabilních materiálových systémů. Přitom je třeba komplexně přihlížet jak k možnostem výroby, tak i požadovaným vlastnostem cementu. Pokud jde o vlastnosti, jedná se zejména o vliv cementu na vlastnosti betonu, např. na zpracovatelnost, nárůst pevností a především na trvanlivost. Z pohledu výrobce cementu hraje svou roli jak poměr nákladů na výrobu vůči tržní ceně cementu, tak i vliv výroby cementu na životní prostředí. Ve vztahu k vlivu hlavních složek na trvanlivost betonu se uplatňují hlavně cementy, ve kterých jsou přítomny následující kombinace hlavních složek: buď vápenec/vysokopecní struska nebo vápenec/popílek.

Ke stažení

Portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem

portlandske_smesne_cementy_a_portlandske_cementy_s_vapencem

Cement jako součást betonu je i přes téměř dvousetletou historii stále moderním a jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Zatvrdlý cement se svou strukturou podobá pevnému přírodnímu kameni. Současná výroba cementu je stále více environmentální i energeticky náročnější a je rovněž zatížena povinností snižovat emise skleníkových plynů z výpalu slinku. Výrobci cementu proto připravili s využitím platné evropské harmonizované normy ČSN EN 197-1 do výroby další druhy cementů pro obecné použití. Norma sama poskytuje možnost výroby až 27 druhů cementů, dosud však byl pro výrobu betonu a malt používán pouze velmi omezený počet druhů. Portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem podle ČSN EN 197-1 významně rozšiřují stávající sortiment ostatních druhů cementů pro výrobu betonu podle ČSN EN 206-1. Široké použití směsných cementů je příležitostí k cílenému výběru nejvhodnější varianty betonu pro zvolenou konstrukci s ohledem na hospodárnost a trvanlivost stavby.

Cementárny a emise skleníkových plynů

cementarny_a_emise_sklenikovych_plynu

„Green“ cement

Všechny cementářské podniky mají implementovány nejlepší dostupné techniky BAT podle IPPC a nemají další výrazné technologické možnosti dalšího snižování procesních emisí CO2. Cementářský průmysl patří mezi průmysly s výraznou závislostí na neměnném objemu procesních emisí, které tvoří téměř dvě třetiny emisí celkových. Úspora v oblasti palivových emisí CO2 bude výrazně záviset na dostupnosti alternativních a biomasových paliv a v možném rozšíření legislativní definice biomasy , popř. na změnách v oblasti legislativní existence alternativních paliv podle evropských norem a jejich případného biomasového osvobození ze započítání do bilance CO2.

Ke stažení

Cementárny a dokument o nejlepších dostupných technikách BREF

cementarny-a-dokument-bref

Cementárny a dokument BREF

Společným úsilím Svazu výrobců cementu ČR, Svazu výrobců vápna ČR a Výzkumného ústavu maltovin Praha s.r.o. v působnosti Technické pracovní skupiny Cement, vápno byl realizován překlad dokumentu BREF, který po 10 letech od prvního vydání a po cca 3 letech přípravy uvádí souhrn aktuálních nejlepších dostupných technik (BestAvailable Techniques – BAT) pro tyto obory. Referenční dokument byl v Seville dokončen v květnu 2009 a uveřejněn v OJ 18.05.2010.(zveřejněno 19.11.2010)

Ke stažení
Cementárny a dokument BREF [11,40 MB, pdf]

Svaz výrobců cementu ČR podporuje betonové stavitelství [článek v časopise Beton]

svccr_podporuje_betonove_stavitelstvi

Beton pro celý život

Mnoho betonových staveb zůstává v běžném každodenním životě utajeno. Plochy vojenských letišť jsou nedílnou součástí našeho vojenského vybavení. Sem rovněž patří, nikdy v minulosti a doufejme i v budoucnosti, nepoužité kryty civilní ochrany, které dávají jistotu pro klidný život. Nezapomeňme na systémy betonových přehrad, které zachránily tisíce životů při nedávných záplavách.

Popílek a jeho použití do betonu

popilek_a_jeho_pouziti_do_betonu

Popílek vyhovující nové betonářské normě ČSN EN 206-1 a jeho použití do betonu

Při výrobě betonu se v posledních letech ve zvýšené míře začíná využívat popílku jako jedné ze složek betonářských receptur. Ne všechny používané popílky však vyhovují normovým předpisům pro betonářská použití. Popílek byl mnohde přehodnocen z odpadu na materiál vhodný pro betonářské nebo stavební použití. Z těchto hodnocení pak vyplývá závazná povinnost producenta popílku pečovat o kvalitu výrobku včetně systému jakosti a kontroly výroby a pro zpracovatele popílku používat jen takové popílky, které splňují uvedenou povinnost ve vazbě na příslušnou normu výrobku a účel použití.

Ke stažení

Cementárny a životní prostředí

cementarny_a_zivotni_prostredi

Cementárny jako jedno z nemnoha průmyslových odvětví žádné odpady neprodukují

Jedním z negativních projevů hospodářské činnosti je produkce odpadů. Velice často se mezi odpady vyskytují látky, které jsou přírodě cizí, nikdy předtím se v ní nevyskytovaly a příroda si s nimi jen těžko může poradit. Pokud takovéto materiály lidstvo nedokáže nějak využít či přeměnit na látky pro přírodu přijatelné, představují potenciální hrozbu pro celé ekosystémy a pro život na této planetě.

Ke stažení

Cementárny a problém BSE

cementarny_a_problem_bse

Skot, člověk a životní prostředí

Zemědělství není jen pouhou výrobou potravin, ve střední Evropě je současně spolutvůrcem životního prostředí a krajiny. Lidé odedávna žili s hospodářskými zvířaty a přírodou v těsném kontaktu. Úloha hovězího skotu je v tomto nezaměnitelná. Jsou právě zkrmované plodiny a statková hnojiva, produkované skotem, které jsou rozhodující pro přirozenou obnovu půdy.

Ke stažení

Ochrana životního prostředí a využití vápenců

ochrana_zivotniho_prostredi_a_vyuziti_vapencu

Vápno náleží mezi nejdůležitější výrobky, jaké kdy člověk vynalezl, vyrobil a dodnes používá

Ochrana životního prostředí je důležitou součástí našeho každodenního života. Úroveň současné civilizace přesvědčuje, že člověk je nucen v zájmu zachování svého životního standardu dbát na důslednou rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami přírody a budoucích generací.

Další vydané publikace

2000_let_cementarenstvi_a_vapenictvi_v_ceskych_zemich

2000 let cementárenství a vápenictví v českých zemích

K dispozici pouze v tištěné formě.