Základní informace

Adresa
Svaz výrobců cementu ČR
K Cementárně 1261
153 00 Praha 5 – Radotín
Tel.
+420 257 811 797
Tel./Fax
+420 257 811 798
E-mail
svcement@svcement.cz
WWW
www.svcement.cz
IČO
70958696
DIČ
CZ70958696
Statut
zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku
duben 2002
Právní forma
Zájmové sdružení právnických osob zapsané pod spisovou značkou L 58617 vedenou u Městského soudu v Praze.

Účel svazu

 • Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR.
 • Svaz je právnickou osobou s právy, povinnostmi a působností, jak jsou pro svaz, jeho orgány a členy v souladu s právními předpisy vymezeny příslušnou smlouvou a stanovami.
 • Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.
 • Účelem sdružení je dále prosazování společných a individuálních zájmů členů svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů.

Předmět činnosti svazu

 • Ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, ekologické a organizační.
 • Řešení společných technických, technologických a sociálních problémů.
 • Řešení problematiky životního prostředí.
 • Podpora vědy a techniky, včetně aplikace výzkumu a vývoje a při technické normalizaci.
 • Zabezpečení odborných posudků a poradenství v oboru.
 • Pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi.
 • Příprava a zpracování souhrných informací včetně ekologických.
 • Sledování a prosazování společných zájmů v oblasti zahraničních kontaktů.
 • Vytváření podmínek pro zlepšování služeb pro stavebnictví, průmysl i zemědělství.
 • Zajišťování činnosti sekretariátu svazu.
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
 • Činnost technických poradců v oblasti výroby stavebních hmot a stavebnictví.
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Zpracování dat podle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů z důvodu spolupráce či realizace odborných konferencí

Svaz výrobců cementu České republiky, zájmové sdružení právnických osob z pozice správce podle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává u spolupracujících osob osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjemní kontaktní osoby
 • telefonický a emailový kontakt kontaktní osoby

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci spolupráce, dle právního titulu uzavření a plnění spolupráce. Osobní údaje budou zpracovány po dobu spolupráce a následně archivovány z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti po dobu 10 let. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci řádně zabezpečeného archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

Každá spolupracující osoba má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
 • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
 • požádat o omezení zpracování
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na:

Ing. Jan Gemrich, tajemník svazu,
pí. Blanka Schlattauerová, sekretariát svazu,
e-mail: svcement@svcement.cz