Aktivity

RoadMap dekarbonizace českého cementářského průmyslu

Decarbonization RoadMap of the Czech cement industry

Změnu klimatu a související průmyslová opatření vnímá český cementářský průmysl jako zásadní výzvu. Cement jako energeticky a environmentálně náročný materiál je součástí stavebně klimatického řetězce a jako takový je připraven pomoci dekarbonizaci celého stavebního cyklu od těžby surovin až po recyklaci starého betonu. Cementový beton se stále používá ve velkém měřítku a související výroba cementu emituje značné množství jednoho ze skleníkových plynů – oxidu uhličitého CO2. Svět však bude potřebovat beton k vybudování infrastruktury, která se dokáže vyrovnat se změnou klimatu a populačním růstem. Otázka tedy zní – jak snížíme dopady cementu a betonu na životní prostředí, když na něj nadále spoléháme? V České republice se vyrábí 4,5 mil. tun cementu ročně, odhadem asi 2 % evropské produkce. Český cementářský průmysl i při tomto celosvětově relativně malém objemu výroby intenzivně hledá cesty, jak snížit emise skleníkových plynů a o nich vypráví tato publikace.

Climate change and the related industrial measures are recognized by the Czech cement industry to be a fundamental challenge. Cement, an energy and environmentally intensive material, is part of the construction-climate chain and as such is ready to aid in the whole construction cycle decarbonization from the raw materials extraction to the used old concrete recycling. Concrete is still widely used, and cement production emits a considerable amount of one of the greenhouse gases – carbon dioxide CO2. We will, however, need concrete to build an infrastructure that can cope with climate change and population growth. The question is – how to reduce the environmental impact of cement and concrete if we still rely on it?

Unknown

Ke stažení

Beton a architektura 2017

Historicky vzato – čtvrtý ročník – není zase až tak moc. Ale obráceně – čtvrtý ročník – to je vlastně osm let. Osm let v životě univerzity nebo výzkumného ústavu také není až tak dlouhá doba. Vlastně ani osm let v životě betonového díla není vůbec nic. Ale osm let v životě studenta, mladého začínajícího architekta je strašně dlouhá doba. Za tu dobu se zdokonalí v návrzích, projektech, vlastnostech jednotlivých stavebních materiálů, pochytí něco ze statiky (snad aby to vlastní dílo se jen nakláněno, ale nespadlo – vždyť, kdy by nechtěl postavit druhou šikmou věž v Pizze) – v Číně je jich určitě už několik v kopii. A dozraje v počínajícího architekta.

Tady je někde základ toho, proč se vlastně tři organizátoři – Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Výzkumný ústav maltovin Praha a Svaz výrobců cementu ČR kolem roku 2010 domluvili a zkusili připravit pro studenty soutěž – od roku 2011 nejprve brněnskou, a tu poslední i celostátní – která by jim ukázala architektonické a stavební možnosti betonu.

Je celkem jasné, že beton je multikomponentní stavební materiál a může být vidět zvně stavby, ale také uschován v interiéru, lze na něj graficky působit a pohledově přizpůsobovat anebo jen využít jeho hlavní materiálové vlastnosti – trvanlivosti. Vlastně, to je ono, kdo by si nepřál vytvořit dílo, které vydrží přes sto roků.

Ať již si studenti – budoucí architekti – vyberou jako oblíbený jakýkoliv stavební materiálů nebo ať budoucí zadavatel nového díla bude požadovat jako dominantní jiný stavební materiál než beton, po těchto soutěžních zkušenostech u architektů navždy zůstanou znalosti o daných vlastnostech a potenciální kráse betonu.

Není snadné pro studenty vybrat vhodné okruhy díla, které by v jednotlivých etapách svého pobytu na alma mater zvládli. Proto byla volena témata snazší pro ty začínající a témata možná obtížnější pro ty, kteří se snaží a chtějí rozmáchnout a navrhnout dílo, které zaujme. Předložený návrh pak může být láska na první pohled anebo až na třetí, kdy zadavatel – v našem případě porota, objevuje krásu díla krůček po krůčku. V budoucnu bude architekt spolupracovat se stavitelem, projektantem a zadavatelem, a musí to být jeden sladěný orchestr.

Není tady třeba popisovat témata, počet účastníků či členů poroty – vše bude jednou zapomenuto. Budoucí architekt, dnešní student si ale vždycky bude pamatovat, že se nějaké soutěžní akce zúčastnil, možná i získal nějakou cenu, ale hlavně neocenitelné zkušenosti.

A studenti se se svěřenými tématy skutečně poprali. Nebylo špatných návrhů. Když se podíváte do tohoto katalogu, uvidíte jistě návrhy méně nebo více propracované, ale ne špatné. Všechny měly svoji úroveň danou zkušeností a zralostí studenta. Na tom je třeba stavět, rozvíjet se a zdokonalovat.

Z pohledu dvou cementářských organizátorů a sponzorů určitě poděkování vedení fakulty, a to je třeba zdůraznit doc.Ing. Monice Petříčkové, Ph.D., která jsouc napůl architekt a napůl stavař, vdechla letošnímu kolu soutěže nejen řád a lad, ale zejména náboj a přitáhla studenty  k účasti.

Přejeme studentům hodně úspěchu v budoucí praxi a tento katalog si určitě uschovejte, co když je v něm budoucí Kotěra ….

Ing. Stanislava Rollová
Výzkumný ústav maltovin Praha
Ing. Jan Gemrich
Svaz výrobců cementu ČR

Ke stažení

Beton a architektura 2015

beton-a-architektura-2015
Svaz výrobců cementu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. uspořádal ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně již třetí ročník soutěže pro studenty této fakulty s názvem Beton a architektura. Letošní soutěž navazovala na předchozí ročníky, které se uskutečnily v roce 2011 a 2013. V roce 2011 bylo odevzdáno celkem 24, v roce 2013 pak dokonce 44 prací. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem padlo rozhodnutí ve spolupráci i nadále pokračovat. Cílem bylo opět představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. V průběhu příprav, vlastní soutěže i navazujících akcí se po určité odmlce podařilo opět navázat neformální spolupráci s touto fakultou, zaangažovat její pedagogické pracovníky a oslovit studenty bakalářského i magisterského studia. Ti pak dostali v rámci soutěže příležitost využít beton nejen jako konstrukční materiál, ale i jako estetický prvek. Mnozí se zadání zhostili skutečně na velmi dobré úrovni. Pro letošní ročník soutěže byly vyhlášeny dva tématické okruhy:

  • Akcent v krajině (prvek drobné architektury souznící s rázem okolní krajiny)
  • Bydlení s betonem (obytný dům nebo soubor domů pro potřeby individuálního bydleni)

Nový ročník soutěže byl oficiálně vyhlášen v září letošního roku, hned následně se pak uskutečnil společný workshop, kterého se jako přednášející zúčastnila Ing. Jana Margoldová, CSc., nadšená propagátorka betonu a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Beton TKS. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na polovinu listopadu. Do tohoto termínu bylo odevzdáno 18 prací v kategorii Bydlení s betonem a 11 prací v kategorii Akcent v krajině. Celkově se jednalo o menší počet než v minulém ročníku, který se konal před dvěma lety. To však bylo v případě řady prací vyváženo jejich kvalitou. Nutno rovněž dodat, že na zpracování návrhů bylo v letošním ročníku méně času než při předchozích soutěžích. V polovině listopadu zasedala sedmičlenná odborná porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové, která po několikakolovém hodnocení vyhlásila výsledky.

V kategorii Akcent v krajině zvítězila Bc. Petra Buganská s prací Ječmeniště: křest. Návrh se skládá ze tří částí – opravy kaple, vytvořeni venkovní křtitelnice a ochozu – ambitu. Dotčena obec má v tomto případě zájem návrh i realizovat.

V kategorii Bydlení s betonem se stala vítězkou Bc. Lucie Nippertová s prací Dům U Zlaté růže. Beton je zde velmi dobře využit pro dostavbu proluky v historické zástavbě.

beton-a-architektura-2015-2

Dne 1. prosince se konala slavnostní vernisáž s vyhlášením cen v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT v Brně. Akce se zúčastnily desítky studentů, členů pedagogického sboru fakulty i zástupci spolupořadatelů. Při příležitosti vernisáže byl rovněž rozdáván i tištěný sborník, který obsahuje veškeré soutěžní návrhy včetně autorských zpráv, u oceněných návrhů pak i hodnocení poroty. Vystavené práce zde budou přístupné studentům, pedagogům i široké veřejnosti po dobu jednoho týdne. Cela akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně a informace o ní se určitě opět objeví i v řadě odborných časopisů.

Ke stažení

Beton a architektura 2013

beton-a-architektura-2013
Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně uspořádali druhý ročník studentské architektonické soutěže BETON a ARCHITEKTURA. Letošní soutěž navazovala na předchozí ročník, který se uskutečnil v roce 2011. Cílem bylo představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. Po zkušenostech z roku 2011, kdy se v průběhu příprav, vlastní soutěže i navazujících akcí podařilo navázat neformální spolupráci mezi SVC ČR a VUM Praha na jedné straně a fakultou na straně druhé, zaangažovat její pedagogické pracovníky a oslovit studenty bakalářského i magisterského studia, byl letošní ročník příjemným pokračováním této spolupráce.

Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem padlo přirozené rozhodnutí ve spolupráci i nadále pokračovat. Předmět soutěže byl pro letošní rok navíc rozšířen na dvě kategorie:

  • a) Architektura – volné téma (bez udání typologické kategorie – bytové i nebytové objekty, technické stavby atd.)
  • b) Mobiliář a drobná městská architektura

V rámci soutěže bylo odevzdáno 37 prací v kategorii Architektura – volné téma a 7 prací v kategorii Mobiliář a drobná městská architektura. Tyto práce kromě drobné městské architektury obsáhly širokou typologickou řadu od zdánlivě jednoduchých staveb přes rodinné domy až po kompozičně a provozně složité objekty umístěné do centrálních částí měst. Novinkou letošního ročníku bylo u některých studentů i doplnění soutěžních návrhů o modely vyrobené ze skutečného betonu.

Sedmičlenná odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše po několikakolovém hodnocení konečně vyhlásila výsledky. V kategorii Architektura zvítězila Kateřina Krkošková s projektemLaborartory Brno, byla přidělena 2. i 3. cena a rovněž byly uděleny 3 odměny. V kategorii Drobná architektura nebyla 1. cena udělena, 2. cenu získal projekt Urban sofa od kolektivu autorů N. Obršál, J. Matoušek a L. Kvaššay. Přidělena byla rovněž 3. cena a jeden již realizovaný návrh obdržel odměnu.

Svaz výrobců cementu ČR hodnotí celou akci jako velmi pozitivní a výsostně si považuje spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, včetně hodnotící odborné poroty a těší se na další ročník v roce 2015. Zvláštní poděkování si zaslouží děkan fakulty doc. Ing. Josef Chybík, CSc., který pomohl soutěž zorganizovat i zaštítit po odborné stránce.

Ke stažení

Architektonická soutěž Beton a architektura 2011

Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně uspořádali studentskou architektonickou soutěž BETON a ARCHITEKTURA. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu, v němž byl v podstatné míře jako konstrukční materiál použit beton. Cílem pak představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů bez udání typologické kategorie. K termínu ukončení přihlášek bylo odevzdáno 24 prací, které obsáhly širokou řadu projektů od zdánlivě jednoduchých kapliček přes rodinné domy až po kompozičně a provozně složité objekty umístěné do centrálních částí měst. Šestičlenná odborná porota pod vedením prof. Ing. arch. Petra Pelčáka kromě vítězů navrhla i zvláštní ocenění pro další ze zúčastněných projektů. Vítězem soutěže se stala práce studentky 1. ročníku magisterského studia Bc. Táni Sojákové s názvem Dostavba magistrátu Panenská, druhé místo obsadila Kaplička od Bc. Jiřího Richtera a na třetím místě se umístil projekt studentského bydlení Brno-Cejl od Andreje Turčana. Zvláštní cenu si odnesly společně Bc. Kateřina Dvořáková a Bc. Dagmar Vašáková s projektem Svitava River Apartments. Zvláštní poděkování si zaslouží děkan fakulty doc. Ing. Josef Chybík, CSc., který pomohl soutěž zorganizovat i zaštítit po odborné stránce. (zveřejněno 27.6.2011)

Ke stažení

CemTech 2013 v Praze

International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference CemTech Europe. Historicky první CemTech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech 29.9. – 2.10. 2013 s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii Lafarge Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze – Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích Lafarge Cement, a.s.

Katalog Sochařské sympozium v betonu 2005

V průběhu července a srpna 2005 se uskutečnilo setkání šesti umělců – mladých sochařů a sochařek – při příležitosti ojedinělé akce. Tou se stalo první sympozium, jehož tématem bylo vytvoření soch a objektů s výhradním použitím technologie betonu.

Ke stažení

Sustainable Energy Campaign

Svaz výrobců cementu ČR s podporou časopisu Odpadové Fórum vydává novou informační publikaci o komplexním využívání alternativních paliv v českém cementářském průmyslu, kterou si můžete stáhnout pro Vaše využití.

sustainable-energy-campaign

Ke stažení