Základní navigace:


Vítáme Vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 

Aktuality

 • Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR

  Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR

  Emise a oprávněnost emisních limitů jsou nejčastěji diskutovanou problematikou při výrobě cementu a používání všech druhů klasických základních i alternativních paliv či odpadů. A také, jaký je jejich reálný obsah ve spalinách či spíše v odpadním plynu z technologie výroby cementu. Často zaznívají pochyby, zda jsou emisní limity dodrženy a pokud ano, zda limity samy nejsou účelově upraveny tak, aby je daná cementárna byla schopna dodržet. Bývá zpochybňována nikoliv jejich legalita, tj. že stanovené emisní limity jsou v souladu s evropskou i národní legislativou, ale pojem legitimity, tj. že nejsou v souladu se zájmem žít ve zdravém a nezhoršujícím se životním prostředí.

  Pravda je zcela opačná – emisní limity byly v celé Evropě zvoleny tak, aby přísně usměrňovaly výrobní jednotky a vedly je k minimalizaci znečišťování. Svaz výrobců cementu ČR nespolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. zpracoval porovnání emisních limitů stanovených jak národní legislativou, tak Závěry o BAT, které jsou závazné i pro ostatní evropské země a které jsou obsaženy v integrovaných povoleních pro jednotlivé cementárny, pokud pro ně nebyly stanoveny limity ještě přísnější. V dokumentu je uvedena historie a současnost zkušeností s využíváním klasických a alternativních paliv, ale zejména opatření cementáren k plnění platných emisních limitů pro využívání odpadů. Hlavním cílem textů bylo porovnat skutečné emise z cementáren s ostatními zdroji znečištění, zejména energetického a komunálního charakteru.

  Dokument "Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR" ke stažení.
   
 • Nové druhy cementů pro obecné použití podle evropské normy EN 197-1

  V současné době dochází na základě požadavku stavebního průmyslu k vývoji nových druhů cementů, které jsou určeny pro betonové stavby. Nový návrh revidovaného znění evropské normy EN 197-1 cement pro obecné použití začleňuje nové Portlandské směsné cementy CEM II s novým poměrem složení strusky, pucolánu, vápenců a křemičitého popílku (s omezením pro konkrétní druh ce mentu) a nové Směsné cementy CEM VI s novým poměrem složení strusky a vápenců. Po schválení uvedeného návrhu revidovaného znění normy bude nutné provést revize souvisejících betonářských norem.

  Uveřejněno 16.01.2016

  Dokument "Nové druhy cementů pro obecné použití podle evropské normy EN 197-1" ke stažení.
   
 •  
 • Beton a architektura 2015

  Beton a architektura 2015

  Svaz výrobců cementu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. uspořádal ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně již třetí ročník soutěže pro studenty této fakulty s názvem Beton a architektura. Letošní soutěž navazovala na předchozí ročníky, které se uskutečnily v roce 2011 a 2013. V roce 2011 bylo odevzdáno celkem 24, v roce 2013 pak dokonce 44 prací. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem padlo rozhodnutí ve spolupráci i nadále pokračovat. Cílem bylo opět představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. V průběhu příprav, vlastní soutěže i navazujících akcí se po určité odmlce podařilo opět navázat neformální spolupráci s touto fakultou, zaangažovat její pedagogické pracovníky a oslovit studenty bakalářského i magisterského studia. Ti pak dostali v rámci soutěže příležitost využít beton nejen jako konstrukční materiál, ale i jako estetický prvek. Mnozí se zadání zhostili skutečně na velmi dobré úrovni. Pro letošní ročník soutěže byly vyhlášeny dva tématické okruhy:

  • - Akcent v krajině (prvek drobné architektury souznící s rázem okolní krajiny)
  • - Bydlení s betonem (obytný dům nebo soubor domů pro potřeby individuálního bydleni)

  Nový ročník soutěže byl oficiálně vyhlášen v září letošního roku, hned následně se pak uskutečnil společný workshop, kterého se jako přednášející zúčastnila Ing. Jana Margoldová, CSc., nadšená propagátorka betonu a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Beton TKS. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na polovinu listopadu. Do tohoto termínu bylo odevzdáno 18 prací v kategorii Bydlení s betonem a 11 prací v kategorii Akcent v krajině. Celkově se jednalo o menší počet než v minulém ročníku, který se konal před dvěma lety. To však bylo v případě řady prací vyváženo jejich kvalitou. Nutno rovněž dodat, že na zpracování návrhů bylo v letošním ročníku méně času než při předchozích soutěžích. V polovině listopadu zasedala sedmičlenná odborná porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové, která po několikakolovém hodnocení vyhlásila výsledky.

  V kategorii Akcent v krajině zvítězila Bc. Petra Buganská s prací Ječmeniště: křest. Návrh se skládá ze tří částí – opravy kaple, vytvořeni venkovní křtitelnice a ochozu – ambitu. Dotčena obec má v tomto případě zájem návrh i realizovat.

  V kategorii Bydlení s betonem se stala vítězkou Bc. Lucie Nippertová s prací Dům U Zlaté růže. Beton je zde velmi dobře využit pro dostavbu proluky v historické zástavbě.

  Beton a architektura 2015

  Dne 1. prosince se konala slavnostní vernisáž s vyhlášením cen v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT v Brně. Akce se zúčastnily desítky studentů, členů pedagogického sboru fakulty i zástupci spolupořadatelů. Při příležitosti vernisáže byl rovněž rozdáván i tištěný sborník, který obsahuje veškeré soutěžní návrhy včetně autorských zpráv, u oceněných návrhů pak i hodnocení poroty. Vystavené práce zde budou přístupné studentům, pedagogům i široké veřejnosti po dobu jednoho týdne. Cela akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně a informace o ní se určitě opět objeví i v řadě odborných časopisů.

  Katalog ze soutěže ke stažení.
   

 

S radostí vyrobil manGoweb [webdesign]